MAKALELER ve
KİTAP BÖLÜMLERİ

kaza

Zorunlu Ferdi Kaza Sigorta Sisteminin İş Kazalarının Önlenmesi Çalışmalarına Katkısı

gencler

The Relationship between Cause and Effect Dimensions of Young People’s Being “Not in Education, Employment, or Training (NEET)” in Turkey

Unemployment,Rate,Under,The,Glass

İstanbul’da Eğitimli Kadın İşsizlerin, İşsizlik Nedenleri Üzerine Bir
Araştırma

Main Gate of Istanbul University in Beyazit, Istanbul, Turkey

Üniversitelerde Araştırma Odaklı Yönetim Anlayışı: İstanbul Üniversitesi Örneği

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2011-2020 YILLARI ARASINDA YAŞANAN İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİNİN İŞYERİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME VERİLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk İnşaat Sektöründe 2011-2020 Yılları Arasında Yaşanan İş Kazası İstatistiklerinin İşyeri, İstihdam ve Ekonomik Büyüme Verileri Kullanılarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Denetim “2010-2018 Yıllarına İlişkin Bir Değerlendirme”

Main Gate of Istanbul University in Beyazit, Istanbul, Turkey

Kovid-19 Küresel Salgın Sürecinde İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Genel Bir Bakış

Large Group of People Listening to a Presentation

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Eğitim ve Türkiye’deki Durumu

Performans Yönetim Süreci

İnsan Kaynakları Yönetimi – Performans Yönetim Süreci

orgut_kulturu_diyalektigi

İnsan Kaynakları Yönetimi – Örgüt Kültürü Diyalektiği

Doctors talking at the hospital

Health Sector Workers’ Perception Of Violence: The Case Of Istanbul University Faculty Of Medicine

Medley of creative minds

Teknolojik Gelişmelerin İşin Yapısı ve İş Gücünün Nitelikleri Üzerine Etkileri

pandemiv1-min

Eğitimin Bugününü Tartışırken Geleceğini Öngörmek: Eğitim 4.0

calisma_v1-min

Yeni Düzende Sendikaların Örgütlenme Yapısındaki Değişim: Genel ve Özel Nedenler Üzerinden Bir Değerlendirme

Working late in a small office in Barcelona

Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Temel Dinamikler Dışsal Faktörlerin Çalışanların Memnuniyet Algıları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Alan Araştırması

Medley of creative minds

Teknolojik Gelişmelerin İşin Yapısı ve İş Gücünün Nitelikleri Üzerine Etkileri

People on queue with silhouette

Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İşsizlikle Mücadele Politikalarının Gelişimi

Varley II, John, 1850-1933; A Bazaar

Osmanlıdan Günümüze Meslek Eğitiminin Gelişimi

teamwork concept, business team working together

Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletmelerin Strateji Maliyetleri Üzerine Etkileri

Generating growth by joining forces

İşletmelerde İş Ahlakı Uygulamaları İçin Genel Çerçeve

Currency

Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Çalışan Yoksulluğu

Close up of shaking hands after successful agreement.

Tarihsel Bir Perspektiften Türkiye’de İşe Yerleştirme Faaliyetleri

Abstract triangle mosaic background: 1 Euro coin on 20 Euro bank note

Triangle of Economics, Ethics, and Corporate Social Responsibility

Business in the boardroom

The Effects of Development in Information Technologies on The Productivity of Business Enterprises

Fired

Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Gençler Arasında Yaygınlaşan İşsizlik

Business Conference

Gençlerin İstihdamı/İşsizliği Bakımından Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi

Large Business Meeting in a Conference Room

An Evaluation of Performance Related Wage Systems in Human Resource Management

Young woman checking time close-up.

İş Sağlığı  ve Güvenliği Açısından Esnek Çalışma Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Fırsatlar ve Tehditler

Flag of European Union and Turkey

Avrupa Birliği ve Türkiye İş Gücü Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi

Happy woman cooking at home

Ülkemizde Ev Hizmetlerinde İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu İş Gücünün Çalışma Koşulları

Main Gate of Istanbul University in Beyazit, Istanbul, Turkey

Kovid-19 Küresel Salgın Sürecinde İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Genel Bir Bakış

Large Group of People Listening to a Presentation

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Eğitim ve Türkiye’deki Durumu

pandemiv1-min

Eğitimin Bugününü Tartışırken Geleceğini Öngörmek: Eğitim 4.0

calisma_v1-min

Yeni Düzende Sendikaların Örgütlenme Yapısındaki Değişim: Genel ve Özel Nedenler Üzerinden Bir Değerlendirme

white, yellow hard safety helmet hat for safety project of workman as engineer or worker, on concrete floor on city

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Eğitimi İlişkisi

Pandemi Ekseninde Küresel Değişim ve Yeni Ekonomik Düzen

Pandemi Ekseninde Küresel Değişim ve Yeni Ekonomik Düzen

Housekeeper holding cleaning products

Ev Hizmetlerinde Yabancı İş Gücü İstihdamı

Abstract Golden Globe With Glowing Networks – Europe

Küreselleşme Sürecindeki Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’deki Durum

Choosing the right person for partnership

İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Bulma ve Seçme: Çınar Otel Uygulamaları

Typing on laptop close-up. Man working on computer

Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Meslek Elemanlarının Meslek Faaliyetlerine Olan Etkileri Ve Ampirik Bir Çalışma

Hungry African children asking for food, Africa

Yoksullukla Mücadele Mikro Kredi Yöntemi

Young woman mechanic

Türkiye İş Gücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve İşsizlik Sorunu