İK Sistem Tasarımı

Kısa vadeli bakış açısı sergileyen yapılarda yönetim sistemlerine bakış yüzeyseldir. Bu da buzdağının yalnızca görünen kısmı ile ilgilidir. Oysa işletmeyi ayakta tutan, uzun vadede rekabet avantajı sağlayan unsur buzdağının görünmeyenleri ile bütünsel bir yaklaşımdan geçer. İnsan kaynakları profesyonelleri işletmelerinde hangi insan kaynakları fonksiyonlarını aktif yürüttüklerini ve verimliliklerini gözden geçirmeli, üstün performanslı bir beşeri sermaye oluşturabilmek için hangi fonksiyonları adapte etmeleri gerektiğini sürekli sorgulamalıdırlar.

Ekonomik düzen için insan faktörü yüzyıllar için farklı anlamlar kazanmıştır. Bu uzun serüven günümüzde hala önemli değişikliklerle ilerlemektedir. Bugünün işletme dünyasında insan geçmişin nispeten yok sayan yönetim düşüncelerinden uzaklaşmıştır. İşletmelerde insanın kazandığı anlam; farklılaştıran, yön veren, hayatta tutan, geliştiren, dönüştüren, avantaj sağlayan ve belki de işletmeler için en anlamlısı karı arttıran ve sürekli kılan bir ortak olarak evrilmiştir.

Sistem aşağıda yer alan bileşenlerle işletmelerin çalışan politikalarında fark yaratabileceği ve böylece de rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri bir kurgu ile ortaya çıkarılmıştır. Sistemin gizli öznesi “yetkinlik”tir. Doğru stratejiden beslenen yetkinlik beklentileri üstün performansı tanımlar. Üstün performans da asıl farkı yaratır.

İşte tam da bu noktada işletmelerin çalışanlarına bakışları bütünsel bir çerçeveye oturtulmalıdır. Bütünleşik İnsan Sermayesi Sistemi (BİSS) işletmelerin stratejik üstünlük sağlayabilmelerine olanak tanıyacak biçimde kurgulanmış bir sistemdir.

Analiz ve Değerlemenin Önemi

Sistem içinde analiz ve değerleme ilk ve en önemli adımdır. Analiz ve değerleme geniş bir yelpazede işlerin tanımlanmasından, işlerin önem derecelerine ve iş seviyelerine ulaşan rasyonel çerçeve oluşturur.

360 Derece Yetkinlik Analizi

Yetkinlik kavramı işletmelerin insan kaynakları stratejisinin başarıya ulaşmasında “gizli özne”dir. Objektif ve rasyonel biçimde belirlenen ve tanımlanan yetkinlikler hangi düzeyde nelerin ve nasıl olması ile ilgili kritik sorularla konumlanır. 360 derece yetkinlik modellemesi dünü değil bugün ve yarını amaçlar. Genelleşen bakış, çoğunlukla geçmişi tanımlayan ve değerlendiren yapıdadır. BİSS’te sistem stratejiden beslenir. 360 derece yetkinlik analizi bu nedenle sistemin en temel unsurudur.

İş Seviyelerinin Stratejik Kurgusu

BİSS’te işleri seviyelendirmek bütünüyle stratejik yönetimden esinlenir. Strateji, Taktik, Plan/Aksiyon ve operasyon üst seviyelerinden derecelendirilmiş alt seviyelere olan yelpazede her bir seviyeden şirketin beklentileri net bir biçimde ortaya konur.

Ücreti Yönetmek

Analiz ve değerlemeden beslenen bir ücret yönetimi çalışanlar için adil ve anlaşılır bir sistemi vadeder. Ücreti yalnızca maddi boyutu ile ele almaktansa maddi olmayan boyutları ile de ele almak sistemin fark yaratan unsurudur.

Performansı Ölçmek ve Sonuçları İle Yön Vermek

BİSS sisteminin en etkin unsurlarından performans yönetimi işletmenin doğrudan stratejisinden beslenir. Yetkin biçimde strateji bireysel hedeflere dönüştürülür. Benzer biçimde stratejinin anahtar kavramları yetkinliğe dönüşerek gelecek için arzu edilen üstün performans tanımı ortaya konur. BİSS içinde performans yönetimi, doğrudan gelişime odaklanır ve ana unsuru gelecek için üstün performansın yolunu çizmek olarak konumlanır.

Yetenek

Günümüzde en popüler haline ulaşmış olmasına karşın uzun zamandan beri spordan, müziğe pek çok alanda yetenek kavramı karşımıza çıkar. Yetenek kavramı üzerinde çalışmak başlı başına kavramı özümsemek ile başlar. Genel kabulleri reddeden yetenek yaklaşımımız mevcut çalışanlarınızı ayrı ayrı tanımanızı sağlayacak ve böylece işletmenin her bir çalışanından beklentisine göre birer yıldız haline getirecek kurgu ile hayat bulmaktadır.

Sürekli Öğrenme

Gelecekte var olabilmek işletmeler için karlılıkla birlikte en önemli unsurdur. Öğrenmeyi çalışanların performanslarına yüksek katkı sağlayacak bir yatırıma dönüştürmek üst düzey bir çabayı gerektirir. BİSS’te öğrenme işletmenin sürekli kavramıdır. Stratejiden, performanstan ve işin doğrudan kendisinden beslenir. Sürekli öğrenme sistemi hızlı değişimi yakalamayı ve hatta değişimi lehte yaratmayı sağlar.