Stratejiye Esas Teşkil Eden Konular

  • Stratejik Konular, Üst Yönetimin Kararlarını Gerekli Kılar: Stratejik kararların işletmenin birden fazla fonksiyonel alanını ilgilendirmesi, üst yönetimin alınacak olan karara müdahale etme zorunluluğunu doğurmaktadır. Üst yönetimden alınacak olan stratejik kararlar daha sonra işletmenin ilgili departmanlarına, yönetici ve çalışanlarına aktarılacaktır.
  • Stratejik Konular, Büyük Miktarlarda İşletme Kaynağı Gerektirir: Stratejik kararlar, iç kaynakların yeniden tasarlanmasını yahut dışarıdan temin edilecek çok sayıda insan kaynağının, fiziksel yatırımın veya sermayenin ayrılmasını zorunlu kılar. Uzun vadeli kararlar bütünü olduğundan büyük miktarda kaynağa ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır.
South China Sea conceptual image of war
  • Stratejik Konular İşletmenin Uzun Dönemli Refahına Etki Eder: Stratejik kararların uzun vadeli olması (genellikle beş yıl olarak kabul edilir), etkilerinin de uzun süre hissedilmesine yol açar. Bir işletmenin vereceği stratejik kararlar bütünü, o işletmenin geleceğini, imajını ve pazarda rekabet avantajı sağlayıp sağlayamayacağını gösteren temel kriter olacaktır. Dolayısıyla stratejik kararların işletmeler üzerindeki etkileri iyi ya da kötü olsun farketmeksizin uzun süreli olmaktadır.
  • Stratejik Konular Gelecek Yönelimlidir: Stratejik kararların yöneticilerin bildiklerinden ziyade öngördüklerine dayalı olması, başarıya ulaşabilecek varsayım ve tahminler geliştirmeleri, geleceği göremeyen rakiplerine karşı başarılı olmalarını sağlayacak temel kriterdir. Dolayısıyla strateji, daha önce de ifade edildiği üzere uzun vadeli ve geleceğe yönelik bir bakış açısı yaratmaktadır.
  • Stratejik Konular Genellikle Birden Fazla Fonksiyonu veya Departmanı İlgilendirir: Stratejik kararlar, işletmelerin pek çok konusuna yahut departmanına karmaşık şekillerde etki eder. Özellikle müşteri ilişkileri, rekabet analizi ve hamleleri veya örgütsel yapı tasarımı gibi konularda alınacak olan kararların işletmenin birden fazla stratejik iş birimini, departmanını veya program birimini etkileyeceği açıktır.
  • Stratejik Konular İşletmenin Dışsal Çevresini Göz Önünde Tutmayı Gerektirir: Tüm işletmeler, birer açık sistem aktörleridir. Kendi kontrolleri altında olmayan dışsal faktörlerden etkilenir ve onları değişik şekillerde etkilerler. Bu sebeple, bir işletmeyi rekabet avantajı yaratacak şekilde tasarlamak isteyen yöneticiler işletmenin operasyonel faaliyetlerinin ötesine bakmaları gerekmektedir. Dolayısıyla dışsal faktörlerin (rakipler, müşteriler, olası rakipler, rakipler arasındaki rekabetin şiddeti, tedarikçiler vb) sürekli analiz edilmesi ve işletmenin üzerinde yaratabileceği muhtemel etkilerinin önceden saptanması gerekmektedir.

Görülüyor ki, strateji, işletmenin sonuçlarını ve ulaşmak istediği hedefleri doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyebilecek rakip veya olası rakiplerin faaliyetlerini göz önünde tutarak uzun vadeli bir karar alma sanatıdır. Bu haliyle stratejiyi, işletmelerin sürekli olarak değişen ve gelişen çevresel faktörlere uyum sağlayabilmeleri açısından uygulamaya koyduğu program ve yöntemler bütünü olarak kavramsallaştırmak doğru olacaktır.